Tuesday, April 17, 2012

नियतीदाग-रहित बाँच्ने प्रयास
गरिरहन्छु

मेरो
यो प्रयास
कुनै बखत पनि
नटुटोस भनेर होला शायद

ममाथी
निरन्तर
दाग लगाइरहन्छ

मलाई
अनुग्रहित बनाइरहन्छ . . .